Baby Shark - Pinkfong

Ukelerele
IrauliG

Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Baby shark!

Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Mommy shark!

Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Daddy shark!

Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Grandma shark!

Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Grandpa shark!

Let's go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Let's go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Let's go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Let's go hunt!

Run away, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Run away, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Run away, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Run away!

Safe at last, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Safe at last, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Safe at last, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
Safe at last!

It's the end, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
It's the end, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
It's the end, doo, doo, doo, doo, doo, doo.
It's the end!